Doradztwo zawodowe

                  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego                                

               w Szkole Podstawowej Nr 58 im. Tadeusza Gajcego            

 

 Podstawa prawna

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku art.47 ust.1, pkt 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz.1675).
 • Statut Szkoły Podstawowej Nr 58 im. Tadeusza Gajcego.

 

Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego :

 1. przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszych wyborach edukacyjno – zawodowych,
 2. rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń poprzez

określenie własnych predyspozycji i zainteresowań,

 1. wdrażanie uczniów do umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 2. tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno – informacyjnej z zakresu preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego,
 3. gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów

i zatrudnienia,

 1. rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych,         
 2. pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem przez młodzież szkoły i zawodu,
 3. kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także     w kontekście edukacji całożyciowej,          
 4. rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem,            ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie,
 5. kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,   
 6. redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.           

 

                        Oddziały przedszkolne 3, 4, 5, 6 – latków

Cele ogólne:

            Rozwijanie wiedzy o  zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu             dziecka.                                 

            Redukowanie  społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności              zawodowej.   

            Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych.         

            Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

            Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i            organizacją             własnej aktywności.

 

     Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli, oddziałów        przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.      

 

 1. Poznanie siebie.

Dziecko:

     1.1 określa, co lubi robić;      

     1.2 podaje przykłady  różnych zainteresowań;        

     1.3 określa, co            robi dobrze;  

     1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla  niego i dla innych.     

 1. Świat zawodów i rynek pracy.        

     Dziecko:        

     2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;      

     2.2  podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu                                i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje             

            i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;  

      2.3 wskazuje  zawody zaangażowane w powstawanie produktów  codziennego użytku  

           oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy,                                         koncert, pocztę;  

      2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich                                             przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 

     2.5 opowiada  o sobie w grupie rówieśniczej.          

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

     Dziecko:        

     3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania   kolejności chronologicznej);

     3.2 nazywa czynności, których lubi   się uczyć.       

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Dziecko:         

     4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

     4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej                          przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;    

     4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie          

          i w  ramach            działań grupy rówieśniczej.   

 

 

                                        Formy realizacji treści programowych.

 

                 Zajęcia            w zakresie preorientacji zawodowej w oddziałach przedszkolnych są spójne             z treściami realizowanego na tym etapie edukacyjnym.

                 Według uznania i potrzeb nauczyciela w ramach preorientacji zawodowej           realizowane będą wycieczki do miejsc pracy oraz spotkania z przedstawicielami zawodów.

 

 

 

 

 

                                                Klasy I-III

Cele ogólne:

              Rozwijanie wiedzy o  zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka.                        Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności                            zawodowej.   

              Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych.         

              Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

              Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i            organizacją własnej                  aktywności.

 

 Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół podstawowych. 

 

 1. Poznanie siebie

Uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;  

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla              innych.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz                   opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

 2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych                                 przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym                             funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;  

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

 3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

 4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

                                           Formy realizacji treści programowych.          

 

              Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach I-III wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

              Realizowane będą wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te mają być spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu

do podstawy programowej.

 

 

 

                                                       Klasy IV – VI

 

Cele ogólne orientacji zawodowej:

              Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji                        i uzdolnień.                

              Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń                                           w kontekście planów  i aspiracji zawodowych.       

              Rozwijanie wiedzy o  rynku   pracy. 

              Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej.          

              Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową,                     planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie .          

              Rozwijanie kompetencji transferowalnych. 

              Rozwijanie umiejętności uczenia się .          

              Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej.   

              Redukowanie  społecznych i  kulturowych stereotypów dotyczących aktywności                            zawodowej.               

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół podstawowych.

 

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach                      życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski                           na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem                                     zaciekawienia odbiorców.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych

     dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę                   pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób                             twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów             oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania        niezbędne do realizacji celu; 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub              pośrednio z jego osobą.

 

                                      Formy realizacji treści programowych.

 

Zadania w zakresie orientacji zawodowej w klasach IV-VI będą realizowane poprzez:

 – zajęcia w ramach lekcji wychowawczych,

–  inne zajęciach edukacyjno – wychowawcze z uczniami,

– wycieczki zawodoznawczych oraz spotkaniach z przedstawicielami zawodów.

 

 

                                                    Klasy VII-VIII

 

Cele ogólne:    

              Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji,                      zainteresowań zawodowych  i uzdolnień.    

              Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście                    planów i aspiracji zawodowych.      

              Rozwijanie wiedzy o rynku pracy.   

              Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych.

              Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy.

              Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników                                    sprzyjających  planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.          

              Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także      

              w kontekście edukacji całożyciowej.

              Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji              i rynku pracy.             

              Przygotowanie do możliwych ról na rynku   pracy – pracownika, pracodawcy,                               współpracownika.      

              Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową,                     planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie,                                     autoprezentacją.         

              Rozwijanie kompetencji transferowalnych. 

              Rozwijanie umiejętności uczenia się .          

              Kształtowanie  postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej.  

              Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności                             zawodowej.               

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego  dla klas VII i VIII szkół podstawowych .

 

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;  

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,                                 predyspozycje zawodowe);

 1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji                       o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

 1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-                          zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych                               i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; 1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody,                    uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania; 

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami                             pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem                       regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości                      dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

 3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych                       zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza                              formalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

 4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu                     doradczym; 

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej      i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

                                      Formy realizacji treści programowych.

 

 1. Obowiązkowe zajęcia z doradcą zawodowym.

Tematyka zajęć w klasie VII:

 1. Jaki jestem?
 2. Moje zainteresowania.
 3. Umiejętności i uzdolnienia.
 4. Mój wizerunek w sieci.
 5. Bogaty świat zawodów.
 6. Zawód, który do mnie pasuje.
 7. Moje zasoby i ograniczenia, czyli szczęściu warto sprzyjać.
 8. Dobry plan drogą do sukcesu.
 9. Motywacja – co to jest i po co?
 10. Co warto brać pod uwagę wybierając kolejne etapy kształcenia?

 

Tematyka zajęć w klasie VIII:

 1. Schemat edukacji po szkole podstawowej.
 2. Szkolnictwo ponadpodstawowe – ścieżki kształcenia.
 3. Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych?
 4. Poznajemy świat zawodów.
 5. Moje predyspozycje i uzdolnienia.
 6. Jak Cię widzą, tak Cię zatrudnią – o pułapkach autoprezentacji.
 7. Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 8. Czy współpraca się opłaca?
 9. Przymiarka do wyboru zawodu.
 10. Zmiana – stały element życia.

 

 1. Zajęcia z nauczycielem wychowawcą oraz inne zajęcia edukacyjno –wychowawcze.
 2. Udział w Targach Edukacyjnych.
 3. Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe.
 4. Wycieczki zawodoznawcze oraz spotkaniach z przedstawicielami zawodów.

 

 

 

                                                       Opracowała: Agnieszka Czerniawska, doradca zawodowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        PROGRAM  REALIZACJI  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  SYSTEMU                                             DORADZTWA  ZAWODOWEGO  W ROKU  SZKOLNYM  2018/2019          

 

 1. Działania związane z realizacją doradztwa  zawodowego.

 

Lp.

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Spotkanie z zespołem ds. realizacji doradztwa zawodowego, analiza założeń programu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019

 

dyskusja, analiza potrzeb

wrzesień

doradca zawodowy

2.

Diagnoza potrzeb doradczych uczniów

 

sondaż (ankieta)

wrzesień

doradca zawodowy

3.

Diagnoza planów i aspiracji edukacyjnych i zawodowych.

 

sondaż (ankieta)

wrzesień

doradca zawodowy

4.

Analiza danych uzyskanych z diagnozy

omówienie uzyskanych  informacji, spotkanie z wychowawcami klas

wrzesień

doradca zawodowy

5.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII

 

zajęcia obowiązkowe

cały rok szkolny

doradca zawodowy

6.

Wycieczki zawodoznawcze i spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

 

udział w wydarzeniu

cały rok szkolny

wychowawcy klas

 

7.

Gromadzenie materiałów dotyczących doradztwa edukacyjnego i zawodowego

 

informatory, scenariusze zajęć

cały rok szkolny

nauczyciel bibliotekarz

8.

Aktualizacja gazetki dotyczącej doradztwa edukacyjnego i zawodowego

 

gazetka ścienna

cały rok szkolny

doradca zawodowy

9.

Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe

 

indywidualne konsultacje

w zależności od potrzeb cały rok szkolny

doradca zawodowy

 

10.

Targi edukacyjne

 

udział w wydarzeniu

marzec

doradca zawodowy

 

11.

 

Spotkanie informacyjno –doradcze dla rodziców „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód”

 

Spotkanie informacyjno -doradcze

marzec

wychowawcy klas, doradca zawodowy

 

12.

Koordynowanie działań związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych

 

 

lekcje wychowawcze,

indywidualne konsultacje

marzec – czerwiec

wychowawcy klas, doradca zawodowy

 

13.

Ewaluacja końcowa

 

sondaż

czerwiec

doradca zawodowy

           

 

 

 

 1. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań:

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13,

– Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,

– Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

 

 

                                                          Opracowała Agnieszka Czerniawska, doradca zawodowy.