Oferta

„Jesteśmy szkołą przyjazną i otwartą. Grono pedagogiczne dba, aby dzieci lubiły swoją szkołę i żeby była ona drugim domem …” 

Specyfika szkoły: Zajęcia obowiązkowe kończą się najpóźniej o godz. 15:00.

– Po lekcjach zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej i opiekuńczej do godz. 19:00.

– Zapewniamy uczniom kameralną, przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi kontaktów rówieśniczych.

– Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych.

– Uczniowie z trudnosciami w nauce mogą uczęszczać na zajęcia wspomagające.

  Język obcy: język angielski.

Koła zainteresowań: informatyczne, sportowe, plastyczne, żywego słowa, j. angielskiego, rytmika, SKS, Scrabble i coś jeszcze, Wars i Sawa grają w szachy- zajęcia przygotowujace do gry w szachy.

Zajęcia wspomagające: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w kl. I-VI, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna,  reedukacja, odrabianie pracy domowej, trening kompetencji  dla kl. V i VI przygotowujący uczniów do sprawdzianu OKE, j. polski dla cudzoziemców, zaj. dyd. wyr. dla cudzoziemców.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane są inne zajęcia uzupełniające ofertę szkoły: indywidualna pomoc edukacyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, asystent kulturowy jako forma wsparcia ucznia cudzoziemskiego,

Na terenie szkoły utworzone są oddziały przedszkolne: 3- 4 latki (dodatkowe zajęcia: j. angielski i zajęcia umuzykalniajace) i 5-6 latki (w ramach podstawy programowej: m. in. j. angielski; dodatkowe zajęcia:  gimnastyka korekcyjna, religia, zajęcia umuzykalniające).