Oferty pracy

Prosimy o bezwzględne zapoznanie się z tekstem i klauzulą pod niniejszymi tabelami

STANOWISKA PEDAGOGICZNE
l.p. przedmiot szczegóły oferty status rekrutacji
1. język polski język polski zakończony
2. biblioteka biblioteka zakończony
3. edukacja dla bezpieczeństwa EDB zakończony
4. doradztwo zawodowe doradztwo zawodowe zakończony
5. historia / historia i społeczeństwo historia zakończony
6. informatyka / zajęcia komputerowe informatyka nabór trwa
7. matematyka matematyka zakończony
8. religia religia zakończony
9. świetlica świetlica nabór trwa
10. wiedza o społeczeństwie WOS zakończony
11. wychowanie do życia w rodzinie WDŻ zakończony
12. język niemiecki niemiecki zakończony
13. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna zakończony
14. wychowanie przedszkolne wychowanie przedszkolne nabór trwa
15.
STANOWISKA NIEPEDAGOGICZNE
l.p. stanowisko szczegóły oferty status rekrutacji
1. intendent intendent zakończony
2.
3.

Dokumenty aplikacyjne składane lub przesyłane do szkoły powinny być opatrzone klauzulą:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że:

Jestem poinformowany/a, że: 

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 58 z siedzibąw Warszawie, tel.: 22 679 03 43 mail: sp58@edu.um.warszawa.pl
  2. Moje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/wo ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej nr. 58 w Warszawie
  3. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest możliwy telefonicznie:tel. 22 679 03 43 lub elektronicznie: sp58@edu.um.warszawa.pl
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  5. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  8. Moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie i będą usuwane z bazy administratora tj. Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie.