Struktura własnościowa i majątek

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2016 r. wynosi 672 745,28 zł
w tym :
• Środki trwałe 289 916,89 zł
• Wartości niematerialne i prawne 20 568,54 zł